Zadania Szkolnego Koordynatora ds. Promocji zdrowia to:


1.Pozyskiwanie uczestnictwa członków społeczności szkolnej i sojuszników wśród rodziców i społeczności lokalnej oraz podjęcie wzajemnych zobowiązań, niezbędnych dla skutecznych działań.

2.Inicjowanie organizacja i koordynowanie prac związanych z promocją zdrowia w szkole   (planowanie i ewaluacja działań)

3.Kierowanie pracą szkolnego zespołu ds. promocji zdrowia.

4.Współudział w kształceniu pracowników szkoły w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej

5.Współdziałanie z wojewódzkim zespołem wspierającym pracę szkoły.

6.Rozwijanie własnych umiejętności z zakresu promocji zdrowia, współdziałania z innymi ludźmi i kierowania ich pracą.