Badania lekarskie kandydatów do klas pierwszych techników oraz branżowych szkół
I stopnia prowadzonych przez Powiat Myślenicki

Badania lekarskie kandydatów do szkół ponadpodstawowych (absolwentów klas VIII szkół podstawowych oraz absolwentów klas III gimnazjalnych z terenu powiatu myślenickiego) będą przeprowadzane w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Myślenicach przy ul. Szpitalnej 2, w Poradni Medycyny Pracy.

Terminy:

Tel.(12) 273-02-72 (Poradnia Medycyny Pracy - rejestracja)

Badania są bezpłatne,wykonywane na podstawie skierowania wystawionego przez szkołę pierwszego wyboru, opatrzonego pieczęcią nagłówkową szkoły oraz pieczęcią i podpisem kierującego na badanie (dyrektora szkoły lub osoby przez niego upoważnionej).

Szkoła pierwszego wyboru dla kandydata, to szkoła otwierająca oddział, który znajduje się na pierwszym miejscu listy preferencji, czyli ten, na którym kandydatowi najbardziej zależy.

Skierowania na badania lekarskie wydawane będą, w przypadku złożenia podania do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - w terminie do 3 lipca 2019 r.

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Myślenicach

Jan Wójcik

Tel. (12) 372 76 54

Myślenice, 25 kwietnia 2019 r.