Zadania Szkolnego Zespołu ds. Promocji Zdrowia:


1.Reprezentowanie potrzeb i poglądów społeczności szkolnej

2.Łączność i informowanie reprezentowanej grupy o pracach i ustaleniach zespołu

3.Zgłaszanie lub przekazywanie pomysłów do realizacji.

4.Opracowanie planu promocji zdrowia.

5.Zbieranie dokumentacji wszystkich działań szkolnych z zakresu promocji zdrowia.

Spotkania zespołu odbywają się raz w miesiącu lub dodatkowo według potrzeb. Szkolny zespół tworzą osoby pracujące, negocjujące i współdziałające w osiąganiu wspólnie ustalonego celu. Decyzje podejmowane są większością głosów. Głosy wszystkich członków są równoważne. Spotkania zespołu są otwarte dla wszystkich chętnych.