Oddziały Gimnazjalne

Szkoły Podstawowej

nr 2 im. Bohaterów Westerplatte

w Myślenicach

AKTUALIZACJA 20.06.2016 r.

Informacja o naborze do klas I Gimnazjum nr 1

w Myślenicach w roku szkolnym 2016/2017

Informacja o naborze do klas I Gimnazjum nr 1

w Myślenicach w roku szkolnym 2016/2017

W związku z naborem uczniów do klas I w roku szkolnym 2016/2017 dyrekcja Gimnazjum nr 1 w Myślenicach uprzejmie informuje, że w dniach:

24 czerwca (piątek) w godz. od 1100 do 1400

27 czerwca (poniedziałek) w godz. od 800 do 1400

28 czerwca (wtorek) w godz. od 800 do 1500

należy złożyć w Gimnazjum nr 1 następujące dokumenty:

Uczniowie z obwodu szkoły Uczniowie spoza obwodu szkoły
świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (oryginał) kopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oryginał lub poświadczona za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył
zaświadczenie o szczegółowych wynikach sprawdzianu w klasie VI (oryginał) zaświadczenie o szczegółowych wynikach sprawdzianu w klasie VI oryginał lub poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył
kserokopia aktu urodzenia dziecka dyplomy i zaświadczenia potwierdzające osiągnięcia ucznia oryginał lub poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył
2 fotografie legitymacyjne (opisane na zewnętrznej stronie:                                       imię i nazwisko, adres, data urodzenia) kserokopia aktu urodzenia dziecka
42,00 zł na ubezpieczenie 2 fotografie legitymacyjne (opisane na zewnętrznej stronie:                                       imię i nazwisko, adres, data urodzenia)
3,00 zł na dzienniczek ucznia (jeden na 3 lata) 42,00 zł na ubezpieczenie
60,00 zł na mundurek szkolny podstawowy + około 30,00 zł mundurek letni 3,00 zł na dzienniczek ucznia (jeden na 3 lata)
60,00 zł na mundurek szkolny podstawowy + około 30,00 zł mundurek letni

UWAGA!

Jeżeli rodzice mają jakieś prośby, uwagi dotyczące własnego dziecka, a dotyczą one organizacji pracy i naboru do klas I, mogą je zgłaszać tylko i wyłącznie w formie pisemnej skierowanej do Dyrektora Gimnazjum. Wzór w/w prośby do pobrania poniżej.


Prośba rodzica do Dyrekcji – kliknij tutaj.


Po ogłoszeniu list nie będą możliwe jakiekolwiek zmiany osobowe w poszczególnych klasach.

Podstawą zapisu ucznia do pierwszej klasy jest dowód osobisty jednego z Rodziców, który należy przedstawić przy zapisach.

W związku z dużą ilością uczniów (ok. 170), zapisywanych do klasy pierwszej, proponujemy zgłaszać się z dokumentami w różnych dniach i godzinach wyznaczonych przez szkołę w celu uniknięcia długiego oczekiwania.

W dniu złożenia dokumentów podane zostaną dodatkowe informacje o nowym roku szkolnym, m.in.:

  • wymagania szkoły dotyczące wyglądu zewnętrznego i obuwia (tylko obuwie sportowe - jasne podeszwy, typu halówki, nie adidasy ani adidaso – podobne),
  • terminarz rozpoczęcia nowego roku szkolnego.

1 lipca 2016 r. godz. 15.00 - lista kandydatów spoza obwodu szkoły zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

7 lipca 2016 r. do godz. 15.00 - potwierdzenie przez rodzica kandydata spoza obwodu szkoły woli przyjęcia

8 lipca 2016 r. godz. 12.00 –listy klas

Wszelkich informacji na temat rekrutacji do klas pierwszych udziela sekretariat Gimnazjum nr 1 ul. J. Sobieskiego 1.tel. 12 272 13 38

 


Regulamin rekrutacji do Gimnazjum nr 1 w Myślenicach

Dotyczy: określenia szczegółowych zasad i trybu przyjmowania kandydatów do klas pierwszych

Rok szkolny 2016/2017


1.Podstawa prawna:

1.1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.).

1.2.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczególnego trybu i terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. 2015 poz. 1942).

1.3. Zarządzenie nr 2/16 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 11 lutego 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, na semestr pierwszy szkół policealnych oraz do klas pierwszych gimnazjów dla dorosłych i liceów ogólnokształcących dla dorosłych na rok szkolny 2016/2017 w województwie małopolskim.

1.4. Zarządzenie nr 4/16 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 marca 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, na semestr pierwszy szkół policealnych oraz do klas pierwszych gimnazjów dla dorosłych i liceów ogólnokształcących dla dorosłych na rok szkolny 2016/2017 w województwie małopolskim

1.5. Zarządzenie Nr OA.0050.7.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 12.01.2016 r. w sprawie: określenia wzoru wniosku przyjęcia do publicznego gimnazjum na terenie Miasta i Gminy Myślenice.

1.6. Uchwała nr 139/XIX/2016 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych gimnazjów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami gimnazjów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

1.7. Statut Gimnazjum nr 1 w Myślenicach § 46.


2. Zasady rekrutacji:

2.1. Do Gimnazjum nr 1 w Myślenicach przyjmowani są wszyscy uczniowie należący do obwodu  szkoły. Zasięg terytorialny obwodu gimnazjum obejmuje miejscowość Polankę oraz następujące ulice:

A. Mickiewicza, Wł. Jagiełły, Jagiellońska, J. Długosza, Galla Anonima, M. Kopernika, Wł. Orkana, Marszałka J. Piłsudskiego, J. Matejki, Szpitalna, Wł. Broniewskiego, Fr. Żwirki i St. Wigury, L. Solskiego, W. Reymonta, St. Batorego, Senatorska, Słoneczna, Przemysłowa, Drogowców, J. Słowackiego, B. Joselewicza, Spytka Jordana, St. Żeromskiego, Rzemieślnicza, Gen. St. Maczka, Armii Krajowej, Gen. L. Okulickiego, J. Kasprowicza, J. Kraszewskiego, Kazimierza Wielkiego, K. Ujejskiego, E. Orzeszkowej, K. Przerwy-Tetmajera, Piastów, A. Asnyka, Wł. Łokietka, Partyzantów, H. Cegielskiego, I. Daszyńskiego, R. Bergela, Ogrodowa, Niepodległości, J. Poniatowskiego, T. Kościuszki, J. Kilińskiego, Rynek, J. Bema, M. Reja, K. I. Gałczyńskiego, M. Konopnickiej, Klakurki, P. Skargi, Królowej Jadwigi, A. Średniawskiego do numeru 74 włącznie, H. Jordana, R. Traugutta, H. Sienkiewicza, J. Fijałkowskiego, J. Sobieskiego, Tarnówka, Księżny Montleart, J. Wybickiego, Wł. Sikorskiego, K. Kniaziewicza, Legionów, H. Dąbrowskiego.

2.2 Do gimnazjum mogą być przyjęci uczniowie spoza obwodu szkoły. Rodzice tych uczniów, w imieniu swoich dzieci, mogą złożyć podanie o przyjęcie do szkoły, którego wzór (Załącznik nr 1) znajduje się w sekretariacie szkoły, lub można pobrać pod tym linkiem. Przyjęcia uczniów do szkoły spoza obwodu uzależnione są od:

-          ilości wolnych miejsc,

-          określonych kryteriów naboru do samorządowych gimnazjów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami gimnazjów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów ustalonych uchwałą nr 139/XIX/2016 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25 lutego 2016 r.

2.3. O przyjęciu do gimnazjum uczniów spoza obwodu szkoły decydują n/w kryteria naboru:

5.jpg

2.4. Laureaci Małopolskich Konkursów Przedmiotowych: humanistycznego, matematycznego i języka angielskiego przyjmowani są do gimnazjum niezależnie od kryteriów.

2.5. Rekrutację przeprowadza się w następujących terminach zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia Nr 4 /16 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 marca 2016 r.


 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych gimnazjów na rok szkolny 2016/2017

Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu Uzupełniającym
Złożenie wniosku o przyjęcie do gimnazjum wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 11 kwietnia

do 10 czerwca 2016 r.

(do godz. 15.00)

od 8 do 12 lipca 2016 r.

do godz. 15.00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do gimnazjum o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o wynikach sprawdzianu

od 24 do 28 czerwca 2016 r.

(do godz. 15.00)

 
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do gimnazjum dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy.

do 30 czerwca 2016 r.

(do godz. 15.00)

21 lipca 2016 r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 1 lipca 2016 r. godz. 15.00
5 sierpnia 2016 r. godz. 15.00
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach sprawdzianu, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do gimnazjum. 7 lipca 2016 r. do godz. 15.00

do 9 sierpnia 2016 r.

do godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 8 lipca 2016 r. godz. 12.00
10 sierpnia 2016 r. godz. 12.00

2.6. Umotywowane odwołanie od decyzji można złożyć w terminie 7 dni od dnia podjęcia decyzji w sekretariacie szkoły.

2.7. Do klasy programowo wyższej przyjmuje się ucznia na podstawie:

  • świadectwa ukończenia klasy programowo niższej w szkole publicznej lub szkole niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej tego samego typu,
  • odpisu arkusza ocen wydanego przez szkołę, z której uczeń odszedł,
  • pozytywnych wyników egzaminów klasyfikacyjnych, przeprowadzonych na warunkach określonych w odrębnych przepisach - w przypadku przyjmowania do gimnazjum ucznia spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą, na podstawie art. 16 ust. 8 ustawy.

2.8. O przyjęciu ucznia do gimnazjum ostatecznie decyduje dyrektor szkoły.


3. Dokumentacja

3.1. Uczniowie zamieszkali w obwodzie gimnazjum nie składają podań o przyjęcie do gimnazjum, a jedynie potwierdzają wolę podjęcia nauki w formie określonej przez szkołę (Załącznik nr 2).

3.2. Dokumentami potwierdzającymi wolę podjęcia nauki w gimnazjum są przede wszystkim:

  • oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
  • oryginał zaświadczenia o wynikach sprawdzianu.

3.3. Wniosek o przyjęcie do gimnazjum (Załącznik nr 1) składa uczeń spoza obwodu gimnazjum, do którego po zakończeniu roku szkolnego dołącza:

  • oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
  • oryginał zaświadczenia o wynikach sprawdzianu.

4. Postanowienia końcowe

4.1. Rekrutację w szkole przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora w skład której wchodzi trzech nauczycieli zatrudnionych w Gimnazjum nr 1 w Myślenicach.

4.2. Szczegółowych informacji udziela sekretariat   tel. 12-272-13-38


Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:

ZAŁĄCZNIK NR 1 - PODANIE O PRZYJĘCIE DLA UCZNIA SPOZA OBWODU SZKOŁY - kliknij tutaj.

ZAŁĄCZNIK NR 2 - POTWIERDZENIE WOLI PODJĘCIA NAUKI DLA UCZNIA Z OBWODU SZKOŁY - kliknij tutaj.


 


Szkoła Podstawowa nr 2 z oddziałami gimnazjalnymi w Myślenicach

ul. J. Sobieskiego 1
32 - 400 Myślenice
woj. małoposkie
tel. (12) 272 13 38
fax (12) 272 13 38

e-mail:  

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

JSN Teki template designed by JoomlaShine.com