Oddziały Gimnazjalne

Szkoły Podstawowej

nr 2 im. Bohaterów Westerplatte

w Myślenicach

Pozostałe w menu górne

AKTUALIZACJA 23.06.2015


W związku z naborem uczniów do klas I w roku szkolnym 2015/2016 dyrekcja Gimnazjum nr 1 w Myślenicach uprzejmie informuje, że w dniach:

26 czerwca ( piątek) w godz. od 11 00 do 14 00

29 czerwca ( poniedziałek) w godz. od 800 do 14 00

30 czerwca ( wtorek ) w godz. od 800 do 14 00

należy złożyć w Gimnazjum nr 1 następujące dokumenty:

Godziny przyjęć / otwarcia:

BIBLIOTEKA

PONIEDZIAŁEK

8.00 – 14.oo

WTOREK

8.00 – 15.00

ŚRODA

NIECZYNNA

CZWARTEK

8.00 – 15. 00

PIĄTEK

8.00 – 14.00

PEDAGOG SZKOLNY

PONIEDZIAŁEK

9.00 – 14.00

WTOREK

12.00 – 16.00

ŚRODA

9.00 – 14.00

CZWARTEK

10.00 – 14.00

PIĄTEK

9.00 – 13.00

PIELĘGNIARKA SZKOLNA

PONIEDZIAŁEK

NIE PRZYJMUJE

WTOREK

8.45 – 12.45

ŚRODA

8.45 – 12.45

CZWARTEK

8.45 – 12.45

PIĄTEK

NIE PRZYJMUJE

SEKRETARIAT

 poniedziałek - piątek

7.45 – 15.30

Aktualizacja (23.06.2014)

W związku z naborem uczniów do klas I w roku szkolnym 2014/2015 dyrekcja Gimnazjum Nr 1 w Myślenicach uprzejmie informuje, że w dniach:

27 czerwca (piątek ) w godz. od 1100 do 1400

30 czerwca (poniedziałek) w godz. od 800 do 1400

01 lipca (wtorek) w godz. od 800 do 1400

02 lipca (środa ) w godz.od 800 do 1400

należy złożyć w Gimnazjum Nr 1 następujące dokumenty:

1) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

2) zaświadczenie o zdaniu sprawdzianu po VI klasie szkoły podstawowej

3) 2 fotografie legitymacyjne

4) 42,00 zł na ubezpieczenie

5) 3,00 zł na dzienniczek ucznia (jeden na 3 lata) + lista podręczników

6) 55,00 zł mundurek szkolny podstawowy + około 25 zł mundurek letni

UWAGA!

Jeżeli rodzice mają jakieś prośby, uwagi dotyczące własnego dziecka, a dotyczą one organizacji pracy i naboru do klas I, mogą je zgłaszać tylko i wyłącznie w formie pisemnej skierowanej do Dyrektora Gimnazjum. Wzór w/w prośby do pobrania w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej.

Po ogłoszeniu list nie będą możliwe jakiekolwiek zmiany osobowe w poszczególnych klasach.

Podstawą zapisu ucznia do pierwszej klasy jest dowód osobisty jednego z Rodziców, który należy przedstawić przy złożeniu świadectwa.

W związku z dużą ilością uczniów (ok. 180), zapisywanych do klasy pierwszej, proponujemy zgłaszać się z dokumentami w różnych dniach i godzinach wyznaczonych przez szkołę w celu uniknięcia długiego oczekiwania.

Listy uczniów wraz z nazwiskami wychowawców będą wywieszone na dolnym korytarzu: w dniu 10 lipca (czwartek) o godz. 9 00

W dniu złożenia dokumentów podane zostaną dodatkowe informacje o nowym roku szkolnym, m.in.:

- wykaz obowiązujących podręczników

- wymagania szkoły dotyczące wyglądu zewnętrznego i obuwia (tylko obuwie sportowe - biała podeszwa, typu halówki, nie adidasy ani adidaso – podobne),

- terminarz rozpoczęcia nowego roku szkolnego.

Wszelkich informacji na temat rekrutacji do klas pierwszych udziela sekretariat Gimnazjum nr 1 ul. J. Sobieskiego 1.tel. 12 272 13 38

 


 DOKUMENTY REKRUTACYJNE:

PEŁNA TREŚĆ REGULAMINU REKRUTACJI - kliknij

Załącznik nr 1 - PODANIE O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY DLA UCZNIÓW SPOZA OBWODU - kliknij

Załącznik nr 2 - POTWIERDZENIE WOLI NAUKI (DLA UCZNIÓW Z OBWODU SZKOŁY) - kliknij

------------------------------------------------------------------------------------

 REGULAMIN REKRUTACJI DO GIMNAJUM NR 1 W MYŚLENICACH

W ROKU SZKOLNYM 2014 - 2015

1.Podstawa prawna:

1.1. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 7)

1.2. Decyzja Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie z dnia 3 lutego 2014 r. w sprawie terminów rekrutacji do gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych, terminów składania dokumentów i potwierdzania woli podjęcia nauki w danej szkole, sposobów przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych, wyników egzaminu gimnazjalnego oraz sposobów punktowania innych osiągnięć kandydatów na rok szkolny 2014/2015 w województwie małopolskim.

1.3. Statut Gimnazjum nr 1 w Myślenicach & 46

2. Zasady rekrutacji:

2.1. Do Gimnazjum nr 1 w Myślenicach przyjmowani są wszyscy uczniowie należący do obwodu  szkoły. Zasięg terytorialny obwodu gimnazjum obejmuje miejscowość Polankę oraz następujące ulice:

A. Mickiewicza, Wł. Jagiełły, Jagiellońska, J. Długosza, Galla Anonima, M. Kopernika, Wł. Orkana, Marszałka J. Piłsudskiego, J. Matejki, Szpitalna, Wł. Broniewskiego, Fr. Żwirki i St. Wigury, L. Solskiego, W. Reymonta, St. Batorego, Senatorska, Słoneczna, Przemysłowa, Drogowców, J. Słowackiego, B. Joselewicza, Spytka Jordana, St. Żeromskiego, Rzemieślnicza, Gen. St. Maczka, Armii Krajowej, Gen. L. Okulickiego, J. Kasprowicza, J. Kraszewskiego, Kazimierza Wielkiego, K. Ujejskiego, E. Orzeszkowej, K. Przerwy-Tetmajera, Piastów, A. Asnyka, Wł. Łokietka, Partyzantów, H. Cegielskiego, I. Daszyńskiego, R. Bergela, Ogrodowa, Niepodległości, J. Poniatowskiego, T. Kościuszki, J. Kilińskiego, Rynek, J. Bema, M. Reja, K. I. Gałczyńskiego, M. Konopnickiej, Klakurki,   P. Skargi, Królowej Jadwigi, A. Średniawskiego do numeru 74 włącznie, H. Jordana, R. Traugutta, H. Sienkiewicza, J. Fijałkowskiego, J. Sobieskiego, Tarnówka, Księżny Montleart, J. Wybickiego, Wł. Sikorskiego, K. Kniaziewicza, Legionów H. Dąbrowskiego.

2.2 Do gimnazjum mogą być przyjęci uczniowie spoza obwodu szkoły. Rodzice tych uczniów, w imieniu swoich dzieci, mogą złożyć umotywowane podanie o przyjęcie do szkoły, którego wzór (Załącznik nr 1) znajduje się w sekretariacie szkoły. Przyjęcia uczniów do szkoły spoza obwodu uzależnione są od:

-          ilości wolnych miejsc,

-   wyników nauczania uzyskanych na koniec pierwszego półrocza w roku szkolnym 2013/2014 (zachowanie i oceny co najmniej dobre) potwierdzonych przez daną szkołę podstawową.

2.3. W przypadku większej liczby chętnych niż wolnych miejsc o przyjęciu do gimnazjum uczniów spoza obwodu szkoły decydują:

-          średnia ocen w pierwszym półroczu danego roku szkolnego zostanie wyciągnięta ze wszystkich przedmiotów, po przeliczeniu na punkty:

celujący

6 pkt

bardzo dobry

5 pkt

dobry

4 pkt

dostateczny

3 pkt

dopuszczający

2 pkt

                -          osiągnięcia ucznia w konkursach i zawodach sportowych,

-          opinia wychowawcy klasy o predyspozycjach, zdolnościach ucznia.

2.4. Laureaci Małopolskich Konkursów Przedmiotowych: przyrodniczy, matematyczny, biblijny, humanistyczny, przyjmowani są do niezależnie od kryteriów zawartych w statucie szkoły.

2.5. Termin składania podań przez uczniów klas szóstych szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodem gimnazjum:

od 03 marca 2014 r. do 20 czerwca 2014 r.

2.6. Rekrutację przeprowadza się w następujących terminach:

a)od 27 czerwca 2014 r. do 02 lipca 2014 r. - składanie oryginałów świadectw ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczeń o wynikach sprawdzianu,

b)07 lipca 2014 r. godz. 13,00 – podanie wyników postępowania kwalifikacyjnego do publicznej wiadomości w formie list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

c)do 09 lipca 2014 r. – potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole przez kandydatów umieszczonych na listach zakwalifikowanych do przyjęcia, poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginału zaświadczenia o wynikach sprawdzianu w klasie szóstej.

d)10 lipca 2014 r. godz. 1300podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

e)Do 29 sierpnia 2014 r. – postępowanie uzupełniające

2.7. Umotywowane odwołanie od decyzji można złożyć w terminie 7 dni od dnia podjęcia decyzji w sekretariacie szkoły.

2.8. Do klasy programowo wyższej przyjmuje się ucznia na podstawie:

a)świadectwa ukończenia klasy programowo niższej w szkole publicznej lub szkole niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej tego samego typu

b)odpisu arkusza ocen wydanego przez szkołę, z której uczeń odszedł,

c)pozytywnych wyników egzaminów klasyfikacyjnych, przeprowadzonych na warunkach określonych w odrębnych przepisach - w przypadku przyjmowania do gimnazjum ucznia spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą, na podstawie art. 16 ust. 8 ustawy.

2.9. O przyjęciu ucznia do gimnazjum ostatecznie decyduje dyrektor szkoły.

3. Dokumentacja

3.1. Uczniowie zamieszkali w obwodzie gimnazjum nie składają podań o przyjęcie
do gimnazjum, jedynie potwierdzają wolę podjęcia nauki w formie określonej przez szkołę (Załącznik nr 2).

3.2. Dokumentami potwierdzającymi wolę podjęcia nauki w gimnazjum są przede wszystkim:

a. oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

b. oryginał zaświadczenia o wynikach sprawdzianu.

3.3. Podanie o przyjęcie do gimnazjum składa uczeń spoza obwodu gimnazjum, do którego po zakończeniu roku szkolnego dołącza:

a)oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

b)oryginał zaświadczenia o wynikach sprawdzianu.

4. Postanowienia końcowe

4.1. Rekrutację w szkole przeprowadza zespół powołany przez dyrektora w skład którego wchodzi:

a)dyrektor gimnazjum - przewodniczący

b)zastępca dyrektora

c)nauczyciel – pedagog szkolny

4.2. Szczegółowych informacji udziela sekretariat   (tel. 12-272-13-38)

Wymagania edukacyjne z poszczególnych przedmiotów niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych:


JĘZYK POLSKI


HISTORIA


FIZYKA

 

BIOLOGIA


CHEMIA


MATEMATYKA

 

 

MGR WOJCIECH LISZKA

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE

KLASA PIERWSZA

Osiągnięcia

KLASA DRUGA

Osiągnięcia

KLASA TRZECIA

Osiągnięcia


ZAJĘCIA TECHNICZNE


INFORMATYKA


GEOGRAFIA


PLASTYKA / ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE


JĘZYK NIEMIECKI


EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA


WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE  


RELIGIA  


WYCHOWANIE FIZYCZNE  

Wymagania edukacyjne

Oczekiwane osiągnięcia

 

JĘZYK ANGIELSKI

 

 

KRYTERIA Z HISTORII DLA WSZYSTKICH KLAS


Wszystkie zamieszczone dokumenty są plikami PDF lub DOC. Na początku znajdują się dwa najważniejsze dokumenty obowiązujące w szkole (Statut i Regulamin Szkoły), kolejne są podane w kolejności alfabetycznej.


1. STATUT SZKOŁY

2. REGULAMIN SZKOŁY

3. Karta projektu edukacyjnego.

4. Karta wycieczki (wzór).

5. Kodeks gimnazjalisty.

6. Plan rozwoju szkoły na lata 2011- 2016.

7. Program profilaktyki.

8. Program profilaktyczny "Znajdź rozwiązanie - nie pal" - KLASY PIERWSZE.

9. Program profilaktyczny "Archipelag Skarbów" - KLASY DRUGIE.

10. Program profilaktyczny "Znajdź rozwiązanie - nie pij" - KLASY TRZECIE.

11. Program wychowawczy szkoły.

11.a. Załącznik nr 1 - formy realizacji programu wychowczego.

11.b. Załącznik nr 2 - cele i zadania programu wychowczego, osiągnięcia uczniów.

12. Regulamin i arkusz zgłoszenia - "ORZEŁ ROKU".

12.a. Wniosek o przyznanie "Orła Roku"

13. Regulamin projektów edukacyjnych.

14. Regulamin Rady Rodziców.

15. Regulamin wyboru najlepszego ucznia klasy i szkoły.

16. Regulamin Samorządu Uczniowskiego.

17. Regulamin SREBRNA TARCZA.

18. Szkolny system wspierania uczniów zdolnych.

19. Wykaz podręczników na rok 2014/2015.

20. Wykaz telefonów i instytucji pomagających rodzicom i uczniom.

21. Zasady udzielania uczniom pomocy psychologiczno - pedagogicznej.

22. Regulamin wypożyczania podręczników.


 

 slowacki

Juliusz Słowacki

herbu Leliwa (ur. 4 września 1809 w Krzemieńcu, zm. 3 kwietnia 1849 w Paryżu) to jeden z najwybitniejszych poetów polskich doby romantyzmu. Obok Mickiewicza, Krasińskiego i Norwida nazywany jest wieszczem narodowym.

Stworzył wiele znakomitych liryków, poematów i dramatów o trwałych wartościach artystycznych. Jego utwory, zgodnie z duchem epoki i ówczesną sytuacją narodu polskiego podejmowały istotne problemy związane z walką narodowowyzwoleńczą, z przeszłością narodu i przyczynami niewoli. Jego twórczość wyróżniała się wspaniałym bogactwem wyobraźni, poetyckich przenośni i języka.

Lata młodości

Urodził się w Krzemieńcu w południowo-wschodniej jego części. Jego ojciec, Euzebiusz, był profesorem literatury w Liceum Krzemienieckim. Matka Słowackiego, Salomea z Januszewskich, polska Ormianka, osoba o dużej kulturze literackiej i osobistej, po śmierci męża zajmowała się wychowywaniem syna. Dzięki niej w dzieciństwie i wczesnej młodości miał szeroki kontakt z ówczesną elitą intelektualną. Wyszła za lekarza Augusta Bécu. Juliusz Słowacki po studiach w Wilnie przybył 1 lutego 1829 do Warszawy. 30 marca objął posadę aplikanta w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu. Po wybuchu powstania listopadowego, 9 stycznia 1831 podjął pracę w powstańczym Biurze Dyplomatycznym księcia Adama Jerzego Czartoryskiego. 8 marca udał się z misją dyplomatyczną Rządu Narodowego do Londynu.

Emigracja
Pozostał na emigracji we Francji, gdzie zadebiutował w 1832 roku powieścią poetycką "Hugo". Romantyczny charakter jego twórczości odzwierciedlają dwa pierwsze tomy "Poezji" z 1832 roku. Następnie podróżował po Włoszech, Grecji, Egipcie, Palestynie i Syrii. W końcu osiadł na stałe w Paryżu. Mimo, że był poważnie chory, wyruszył w 1848 roku do Wielkopolski, by wziąć udział w powstaniu, jednak zamierzeń swych nie zrealizował. Wtedy też ostatni raz spotkał się z matką we Wrocławiu. Nigdy się nie ożenił. Był typowym rentierem. Przysyłane przez matkę pieniądze umiejętnie pomnażał, inwestując je na paryskiej giełdzie. Pozwoliło mu to zyskać pewną niezależność finansową (wszystkie swoje dzieła wydawał własnym sumptem).

Pogrzeb
Słowacki został pochowany na paryskim, gdzie spoczywał do 14 czerwca 1927 roku. Odnowiony, pierwotny grób Juliusza Słowackiego, zaprojektowany przez francuskiego artystę Charles'a Pétiniaud-Dubos, można nadal oglądać na tym cmentarzu. W 1927 roku prochy Słowackiego zostały na polecenie marszałka Józefa Piłsudskiego przewiezione do Polski. Jego trumna płynęła w górę Wisły z Gdańska do Krakowa na pokładzie statku, który zatrzymywał się w licznych portach rzecznych, gdzie miejscowa ludność składała hołd prochom wieszcza. W tymsamym roku na dziedzińcu zamku na Wawelu odbyła się uroczysta ceremonia pogrzebowa. Na jej zakończenie Józef Piłsudski wypowiedział wielokrotnie cytowane słowa: "W imieniu Rządu Rzeczypospolitej polecam Panom odnieść trumnę Juliusza Słowackiego do krypty królewskiej, bo królom był równy." Jego prochy zostały złożone obok w Krypcie Wieszczów Narodowych w Katedrze na Wawelu.

Twórczość
Niedoceniany i zwalczany przez Adama Mickiewicza, doczekał się uznania w okresie modernizmu. Jako liryk zasłynął pieśniami odwołującymi się do źródeł ludowych oraz liryką patriotyczną. Był poetą nastrojów, mistrzem operowania słowem. Obok Cypriana Kamila Norwida jest największym z mistyków polskiej poezji.Stworzył oryginalne wielkie dramaty: "Kordian" 1834, "Balladyna" 1834 (wyd. 1839), "" 1835, "" 1839, "" 1839, "" 1843, "Ksiądz Marek" 1843, "Fantazy" 1845-46, poematy: "W Szwajcarii" 1835-36, "Anhelli" 1838, "Genezis z ducha. Modlitwa" 1844, "Ojciec zadżumionych", " Wacław" 1839 i "Beniowski" 1841. Jednak szczyt jego poetyckiego geniuszu stanowi cykl tajemniczych liryków genezyjskich, gdzie daje wykładnię swojego systemu filozoficznego – ewolucji świata od materii do czystego ducha (poemat "Król-Duch" 1845-1849). Niesamowitym spełnionym proroctwem Słowackiego stał się jego wiersz "Pośród niesnasków Pan Bóg uderza..." z 1848 roku, który wielokrotnie przywoływał sam Jan Paweł II.


Prezentacje o naszym patronie Juliuszu Słowackim:

Życiorys:

Temat

Autor

Prezentacja

Juliusz Słowacki i matka

Karol Kosek

Kliknij tutaj

Juliusz Słowacki vs Adam Mickiewicz

Jan Majczyk

Kliknij tutaj

Juliusz Słowacki - podróże

Gabriela Jończyk

Kliknij tutaj

Juliusz Słowacki – obczyzna

Izabela Nykiel

Kliknij tutaj

Salomea Słowacka

Piotr Wiechniak

Kliknij tutaj

Juliusz Słowacki a patriotyzm

Aleksandra Gradek

Kliknij tutaj


Twórczość:

Temat

Autor

Prezentacja

Dzieła Słowackiego

Gabriela Gogól

Kliknij tutaj

Juliusz Słowacki – Balladyna

Natalia Sowa

Kliknij tutaj

Juliusz Słowacki – Testament mój

Dawid Zadora

Kliknij tutaj


 

Przedstawiamy działania podjęte w ramach pracy nad popularyzowaniem wizerunku Patrona Gimnazjum nr 1 w Myślenicach – Juliusza Słowackiego.


Działania cykliczne:

 • Konkurs wiedzy o Patronie – uczniowie klas I.
 • Wizyta w Krypcie wieszczów w Katedrze na Wawelu/Referat na temat Krypty wieszczów – uczniowie klas III w ramach wycieczki Kraków miastem kultury.
 • Wyjazdy do Teatru im. J. Słowackiego na spektakle.
 • Dzień Patrona/Dzień otwarty szkoły.
 • Godziny wychowawcze poświęcone patronowi.

Działania doraźne, jednorazowe, krótkoterminowe

 • Konkurs czytelniczy w ramach Dnia Patrona.
 • Organizacja obchodów 140 rocznicy powstania Szkoły Podstawowej nr 1 i 15 rocznicy utworzenia Gimnazjum nr 1.
 • Projekt SłowaCKI – popularyzowanie czytelnictwa, świadomego odbioru tekstów kultury – lata 2013-2015.
 • Film poświęcony sylwetce poety.
 • Okolicznościowe referaty, prezentacje przybliżające sylwetkę Patrona.
 • Gablota poświęcona Juliuszowi Słowackiemu.
 • Wykonanie z grupą uczniów projektu „Śladami Juliusza Słowackiego” mającego na celu odszukanie miejsc w Krakowie związanych z Juliuszem Słowackim (forma prezentacji: fotoreportaż) – klasy 3f, 2d.
 • Przygotowanie i przeprowadzenie lekcji „Złote myśli Juliusza Słowackiego” polegającej na wyborze cytatów z utworów J. Słowackiego według zagadnień tematycznych (m.in. o miłości, cierpieniu, potędze ducha, o Bogu, władzy) oraz ich interpretacji przez uczniów – klasa 3f.
 • Wieczornica poetycka poświęcona twórczości Juliusza Słowackiego.

Gimnazjum nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Myślenicach

ul. J. Sobieskiego 1
32 - 400 Myślenice
woj. małopolskie

tel. (12) 272 13 38
fax (12) 272 13 38

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


 Dyrektor: mgr Tadeusz Jarząbek

Z-ca dyrektora: mgr Zdzisław Mirek

Pedagog szkolny: mgr Mirosława Chmiel


Kontakt z administratorem strony: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

Drukuj
  


Szkoła Podstawowa nr 2 z oddziałami gimnazjalnymi w Myślenicach

ul. J. Sobieskiego 1
32 - 400 Myślenice
woj. małoposkie
tel. (12) 272 13 38
fax (12) 272 13 38

e-mail:  

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

JSN Teki template designed by JoomlaShine.com